Arita Sopp & Algefjerner 5L

Produktnummer: HYB-000120 Kategorier: ,

Beskrivelse

Arita Sopp & Algefjerner er et vanntynnbart konsentrat, til fjerning av mose, muggsopp, grønske, alger, mikroorganismer m.m på alle vaskbare overflater. God penetrering og aktive ingredienser gjør Arita Sopp & Algefjerner til et meget effektivt produkt. Produktet bidrar til å forbedre luftkvaliteten der den blir brukt, uten farlige allergifremkallende muggsopp og andre mikroorganismer.

Arita Sopp & Algefjerner kan brukes inne og utendørs.

BRUKSOMRÅDER: Betongelementer, betong- fasader, sålbenker, belegningsstein, takstein, alle typer naturstein, tegl, fliser, puss, fuger, treverk, hagemøbler og malte overflater.

PÅFØRING: Til fjerning av muggsopp, alger, mose, grønske o.l, påføres Arita Sopp & Algefjerner med lavtrykksprøyte, kost eller svamp. Tynnes med 5 deler vann, eller sterkere ved behov. La virke fra 1 time til flere timer/ døgn. Til fjerning av hardnakkede flekker av muggsopp og alger kan området skrubbes med korthåret stiv børste. Skyll godt med rent vann etter rens. Produktet kan også påføres og virke over tid, nedbør vil da skylle bort nedbrutte urenheter, dette gir en selvrensende effekt. Arita Sopp & Algefjerner kan påføres og bearbeides straks, eller kan virke i flere døgn før en skrubber og skyller området en ønsker renset.

FORBRUK: 6-10/m2 per liter.

FAREBruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.  Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær / vernebriller/ansiktsskjerm.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.

INNHOLD: Quaternary ammonium compounds, benzyl- C12-14(even-numbered)-alkyldimethyl, chlorides: 4,80 vekt%.

Se sikkerhetsdatablad her.

Spesifikasjoner

Kanne
5
54215912