Permeabelt

Permeable dekker fjerner overvann effektivt ved en naturlig lokal fordrøyning og infiltrering tilbake til grunn.

Lokale overvannsløsninger med permeable belegninger

Det er store fordeler med å behandle overvannet lokalt, og dette innebærer å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til grunnen og/ eller renne bort via åpne vannveier og dammer. I mange år har overvann utelukkende vært sett på som et problem, mens vannet heller bør oppfattes som en ressurs for
rekreasjon og som et positivt element i nærmiljøet.

I prinsipp så handler det om å drenere vannet der det faller. Å fordrøye og infiltrere vannet lokalt hjelper på den enorme belastningen på overvannsnettet og allerede fulle vannmagasiner, særlig med større vannmengder på kortere tid.

Les hele veilederen:
Dimensjonering og bruk av permeable dekker

Les mer om overvannshåndtering her:

Miljødirektoratet

SINTEF – Permeable dekker av betong